۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

‫سه خواننده،یک هدف،دوسرنوشت

داریوش اقبالی، آریا آرام نژاد وامینم،هر سه خواننده هستند ودرسه سبک مختلف می خوانند، خواننده اول ودوم از ایران و سومی ازکشورآمریکا،هرسه اما در مقاطع زمانی مختلف رأس نظام حکومت کشورشان را مورد انتقاد قرارداده اند، بدین جهت هم، داریوش وآرام نژاد به زندان محکوم شده اند،اما امینم، به لطف حقوق بشروآزادیهای هنری وفردی وقانون متعالی، نه به زندان ونه به هیچ جریمه ای دیگر محکوم نگردید درحالیکه آهنگ وی شامل شدید ترین وبی شرمانه ترین توهینها به رئیس جمهور وقت، جورج دبلیو بوش بود. این آهنگ، ارتشی از انسانهای معترض از جمله «لوید بنکز» رپر مشهوررا نشان می داد که امینم آنها را به سمت کاخ سفید هدایت می کرد، در پایان نیزوقتی ارتش معترض،کاخ را تصرف می کند، نشان داده می شود که آنها تنها برای رأی دادن، آمده بودند، آهنگ با کلمات«سه شنبه دو نوامبررأی بدهید» تمام می شود...امروزه یکی از معیارهای سنجش رفتاردموکراتیک دولتها،نگاه به حوزه هنرومطبوعات می باشد، در حالیکه آنچه مبرهن است، نظامهای توتالیته ودیکتاتورمنش، همیشه با این دو مقوله، ناسازگار بوده اند..

‫داریوش: بوی گندم


آریا آرام نژاد: علی برخیز


امینم: موش


0 Comments:

ارسال یک نظر