۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

ردیوهد | creepWhen you were here before
‫ وقتی قبلا اینجا بودی
Couldn't look you in the eye 
‫نمی تونستم توی چشمات نگاه کنم
You're just like an angel 
‫تو مثل یک فرشته ای
Your skin makes me cry 
‫پوستت منو به گریه می اندازه
You float like a feather 
‫تو مثل یک پر شناور می کنی
In a beautiful world 
‫در یک دنیای زیبا
And I wish I was special
‫ و آرزو می کنم که خاص بودم
You're so fuckin' special 
‫تو واقعا خاصی
But I'm a creep, I'm a weirdo.
‫ من غیر عادیم من وحشت زده و خطرناکم
What the hell am I doing here? 
‫من چه غلطی می کنم اینجا؟
I don't belong here. 
‫من متعلق به اینجا نیستم
I don't care if it hurts 
‫اهمیت نمیدم  اگر آسیبی بزنه
I want to have control 
‫من باید کنترلش کنم
I want a perfect body 
‫من یک جسم کامل می خوام
I want a perfect soul 
‫من یک روح کامل می خوام
I want you to notice 
‫من می خوام بهت تذکر بدم که
When I'm not around 
‫وقتی من در این حدود نیستم 
You're so fuckin' special 
‫تو واقعا خاصی
I wish I was special 
‫کاش منم خاص بودم
But I'm a creep, I'm a weirdo. 
‫من غیر عادیم من وحشت زده و خطرناکم
What the hell am I doing here? 
‫من چه غلطی می کنم اینجا؟
I don't belong here. 
‫من متعلق به اینجا نیستم
She's running out again, 
‫اون باز داره می ره (داره تموم می شه)ا
She's running out  
‫اون داره تموم می شه
She's run run run running out... 
‫داره می ره
Whatever makes you happy
‫هر چی تورو خوشحال می کنه
Whatever you want 
‫هر چی تو بخای
You're so fuckin' special 
‫تو واقعا خاصی 
I wish I was special... 
‫کاش منم خاص بودم
But I'm a creep, I'm a weirdo  
‫من غیر عادیم من وحشت زده و خطرناکم
What the hell am I doing here
‫من چه غلطی می کنم اینجا؟
I don't belong here
‫من متعلق به اینجا نیستم
 I don't belong here
من متعلق به اینجا نیستم

0 Comments:

ارسال یک نظر