۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

آلفاویل | Big in Japan
 گروه آلفاویل بیش از دو دهه پیش در برلین متولد شد. نام گروه از عنوان یکی از فیلمهای "ژان لوک گ‍‍دار" کارگردان مشهور فرانسوی گرفته شده بود. گروه به واسطه تیپ خاص خود و استعاره های بدیعی که در ترانه ها استفاده می کرد خیلی زود در سراسر قاره سبز به شهرت رسید.آلفاویل در زادگاه خود نیز چنان پایگاه مردمی یافت که چندی از ترانه هایش خیلی زود نزد آلمانیها تبدیل به اسطوره شد چنانیکه خواندن و نواختن ترانه "Forever Young" جزو برنامه درسی کودکان دبستانی آلمانی شده است. 


Winter's cityside

زمستان شهر

Crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind

دانه های کریستالی برف اطراف سر من و در باد

I had no illusions
هیچ خیالی ندارم
That i'd ever find a glimpse of summer's heatwaves in your eyes
که گرمی تابستان را در چشمهای تو ببینم
You did what you did to me
تو هرکاری که خواستی با من کردی
Now it's history I see
حالا فقط گذشته رو می بینم
Here's my comeback on the road again
دوباره برگشتم به جاده
Things will happen while they can
چیزها اتفاق میفته وقتی آنها می توانند
I will wait here for my man tonight
برای عشقم همینجا صبر میکنم
It's easy when you're big in Japan
خیلی آسونه وقتی در ژاپن مشهور باشی
when you're big in Japan, tonight
وقتی در ژاپن مشهور باشی، امشب
Big in Japan, be tight
مشهور در ژاپن، محکم باش
Big in Japan, ooh the Eastern Sea is so blue
مشهور در ژاپن، دریای شرقی آبی تر از همه جا است
Big in Japan, all right, pay, then I'll sleep by your side
مشهور در ژاپن، عالی، پرداخت و بعد در کنار تو خواهم بود
Things are easy when you're big in Japan, oh when you're big in Japan
همه چیز آسونه وقتی در ژاپن مشهور باشی، وقتی در ژاپن مشهور باشی
Neon on my naked skin
نور نئون روی پوست لختم
Passing silhouettes of strange illuminated mannequins
گذشتن از چهره های روشن شده ی مانکن ها
Shall I stay here at the zoo
باید اینجا در باغ وحش بمانم؟
Or should I go and change my point of view for other ugly scenes?
یا باید بروم و دیدم رو به صحنه های زشت دیگه عوض کنم؟
You did what you did to me
تو هرکاری که خواستی با من کردی
Now it's history I see
حالا فقط گذشته رو می بینم
Things will happen while they can
چیزها اتفاق میفته وقتی آنها می توانند
I will wait here for my man tonight
برای عشقم همینجا صبر میکنم
It's easy when you're big in Japan
خیلی آسونه وقتی در ژاپن مشهور باشی
when you're big in Japan, tonight
وقتی در ژاپن مشهور باشی، امشب
Big in Japan, be tight
مشهور در ژاپن، محکم باش
Big in Japan, ooh the Eastern Sea is so blue
مشهور در ژاپن، دریای شرقی آبی تر از همه جا است
Big in Japan, all right, pay, then I'll sleep by your side
مشهور در ژاپن، عالی، پرداخت و بعد در کنار تو خواهم بود
Things are easy when you're big in Japan, oh when you're big in Japan
همه چیز آسونه وقتی در ژاپن مشهور باشی، وقتی در ژاپن مشهور باشی
when you're big in Japan, tonight
وقتی در ژاپن مشهور باشی، امشب
Big in Japan, be tight
مشهور در ژاپن، محکم باش
Big in Japan, ooh the Eastern Sea is so blue
مشهور در ژاپن، دریای شرقی آبی تر از همه جا است
Big in Japan, all right, pay, then I'll sleep by your side
مشهور در ژاپن، عالی، پرداخت و بعد در کنار تو خواهم بود
Things are easy when you're big in Japan, oh when you're big in Japan
همه چیز آسونه وقتی در ژاپن مشهور باشی، وقتی در ژاپن مشهور باش

منبع ترجمه

1 Comment:

ناشناس said...

عالی

ارسال یک نظر