۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

مدرن تاکینگ | Brother Louie
Dear, love is a burning fire

Stay, cause then the flames grows higher

Babe, don't let him steel your heart

It's easy, it's easy

Girl, this game can't last forever
Why ? We can not live together
Try, don't let him take your love from me

You're not good, can't you see - brother Louie, Louie, Louie
I'm in love, set her free
Oh, she's only looking to me
Only love breaks her heart - brother Louie, Louie, Louie
Only love's paradise
Oh, she's only looking to me

Brother Louie, Louie, Louie
Oh, she's only looking to me
Oh, let it Louie - she's undercover
Brother Louie, Louie, Louie
Oh, doing what he's doing.
So, leave it Louie - cause I'm her lover

Stay, cause this boy wants to gamble
Stay, love`s more than he can handle
Girl, oh come on stay by me forever, ever
Why ? Does he go on pretending
That, his love is never ending
Fate, don't let him steel your love from me

You're not good, can't you see - brother Louie, Louie, Louie
I'm in love, set her free
Oh, she's only looking to me
Only love breaks her heart - brother Louie, Louie, Louie
Only love's paradise
Oh, she's only looking to me

Brother Louie, Louie, Louie
Oh, she's only looking to me
Oh, let it Louie - she's undercover
Brother Louie, Louie, Louie
Oh, doing what he's doing.
So, leave it Louie - cause I'm her lover

Brother Louie, Louie, Louie
Oh, she's only looking to me
Oh, let it Louie - she's undercover
Brother Louie, Louie, Louie
Oh, doing what he's doing.
So, leave it Louie - cause I'm her lover

Brother Louie, Louie
Oh, she's only looking to me
Oh, let it Louie


عشق عميق آتشي سوزان است
بمان تا شعله هاي آن فروزان تر گردد
عزيزم اجازه نده قلبت را بربايد
و اين آسان است،آسان
دختر،اين بازي نيمتواند تا ابد ادامه يابد
چرا ما نيمتوانيم در کنار هم زندگي کنيم
تلاش کن و نگذر او عشقت را از من بگيرد

تو هم منزه نيستي
،مگر برادر لويي را نميبيني
من عاشقم،تو رها باش
آه،او فقط به من مينگرد
فقط عشق ميتواند قلبش را نرم کند
برادر لويي،لويي،لويي
فقط بهشت عشق
آه ،او فقط به من مينگرد
برادر لويي،لويي،لويي
او فقط به من مينگرد
آه ،بگذار اين گونه باشد،لويي
او پوشيده است
برادر لويي،لويي

آه چنان کن که او ميکند
پس رهايش کن لويي،
چون من يک عاشقم

بمان،چون اين پسر قصد قمار دارد
بمان،چون عشق فراتر از سيطره ي اوست دختر جان
آه ،بيا و تا ابد با من بمان
براي هميشه
چرا او تظاهر ميکند که عشقش بي پايان است
عزيزم،نگذار او عشقت را به من بربايد


تصویر توماس اندرس بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی (تهران)
‫منبع: عکس وترجمه

0 Comments:

ارسال یک نظر