۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

ردیوهد | creepWhen you were here before
‫ وقتی قبلا اینجا بودی
Couldn't look you in the eye 
‫نمی تونستم توی چشمات نگاه کنم
You're just like an angel 
‫تو مثل یک فرشته ای
Your skin makes me cry 
‫پوستت منو به گریه می اندازه
You float like a feather 
‫تو مثل یک پر شناور می کنی
In a beautiful world 
‫در یک دنیای زیبا
And I wish I was special
‫ و آرزو می کنم که خاص بودم
You're so fuckin' special 
‫تو واقعا خاصی
But I'm a creep, I'm a weirdo.
‫ من غیر عادیم من وحشت زده و خطرناکم
What the hell am I doing here? 
‫من چه غلطی می کنم اینجا؟
I don't belong here. 
‫من متعلق به اینجا نیستم
I don't care if it hurts 
‫اهمیت نمیدم  اگر آسیبی بزنه
I want to have control 
‫من باید کنترلش کنم
I want a perfect body 
‫من یک جسم کامل می خوام
I want a perfect soul 
‫من یک روح کامل می خوام
I want you to notice 
‫من می خوام بهت تذکر بدم که
When I'm not around 
‫وقتی من در این حدود نیستم 
You're so fuckin' special 
‫تو واقعا خاصی
I wish I was special 
‫کاش منم خاص بودم
But I'm a creep, I'm a weirdo. 
‫من غیر عادیم من وحشت زده و خطرناکم
What the hell am I doing here? 
‫من چه غلطی می کنم اینجا؟
I don't belong here. 
‫من متعلق به اینجا نیستم
She's running out again, 
‫اون باز داره می ره (داره تموم می شه)ا
She's running out  
‫اون داره تموم می شه
She's run run run running out... 
‫داره می ره
Whatever makes you happy
‫هر چی تورو خوشحال می کنه
Whatever you want 
‫هر چی تو بخای
You're so fuckin' special 
‫تو واقعا خاصی 
I wish I was special... 
‫کاش منم خاص بودم
But I'm a creep, I'm a weirdo  
‫من غیر عادیم من وحشت زده و خطرناکم
What the hell am I doing here
‫من چه غلطی می کنم اینجا؟
I don't belong here
‫من متعلق به اینجا نیستم
 I don't belong here
من متعلق به اینجا نیستم

۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

گل آقا |‫ ‫گرانی‫ و‫اختلاس ‫


 ‫


۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

دمیس روسس | It's five o'clockIt's five o'click 
 ساعت پنج است
and I walk through the empty street
ومن درخيابانهايخالي قدم ميزنم
thoughts fill my head  
فكرهايي سرم را پر كرده
but then still
ولي هنوز
No one speaks to me
كسي با من صحبت نميكنه
My mind takes me back
ذهنم منو به گذشته ميبره
to the years that have passed me by 
به سالهائي كه بر من گذشته
It is so hard to believe 
باور كردنش خيلي سخته
That it's me
اين منم!
that I see 
كه ميبينم
in the window pane 
از قاب پنحره
it is so hard to believe 
خيلي سخته باور كردنش
that all this is the way 
كه همه اين راه اين بوده
that is has to be 
و بايد باشه
 It's five o'click 
ساعت پنج است
and I walk through the empty streets  
و من در خيابانهاي خالي قدم ميزنم
The night is my friend 
شب دوست منه
And in him 
و در انه كه من
I find sympathy 
حس همدردي ميبينم
And so I go back to the years that have to past me by 
و اينطوري به سالهائي كه بر من گذشته برميگردم
It is so hard to believe 
خيلي سخته باور كردنش
That it's me 
اين منم
that I see 
كه ميبينم
in the window pane 
از قاب پنجره
it is so hard to believe 
خيلي سخته باور كردنش
that all this is the way 
كه همه اين راه اين بوده
that is has to be
و بايد باشه
 It's five o'click 
ساعت پنج است
and I walk through the empty streets 
  و من در خيابانهاي خالي قدم ميزنم
The night is my friend
شب دوست منه
And in him I find sympathy
و در انه كه من حس همدردي ميبينم
He gives, gives me day
او به من.. به من روز را ميده
gives me hope 
به من اميد ميده
and a little dream too 
و البته كمي هم رويا..


ابی،نوش آفرین،دمیس روسس،ایران ۱۳۵۵ ۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

‫سه خواننده،یک هدف،دوسرنوشت

داریوش اقبالی، آریا آرام نژاد وامینم،هر سه خواننده هستند ودرسه سبک مختلف می خوانند، خواننده اول ودوم از ایران و سومی ازکشورآمریکا،هرسه اما در مقاطع زمانی مختلف رأس نظام حکومت کشورشان را مورد انتقاد قرارداده اند، بدین جهت هم، داریوش وآرام نژاد به زندان محکوم شده اند،اما امینم، به لطف حقوق بشروآزادیهای هنری وفردی وقانون متعالی، نه به زندان ونه به هیچ جریمه ای دیگر محکوم نگردید درحالیکه آهنگ وی شامل شدید ترین وبی شرمانه ترین توهینها به رئیس جمهور وقت، جورج دبلیو بوش بود. این آهنگ، ارتشی از انسانهای معترض از جمله «لوید بنکز» رپر مشهوررا نشان می داد که امینم آنها را به سمت کاخ سفید هدایت می کرد، در پایان نیزوقتی ارتش معترض،کاخ را تصرف می کند، نشان داده می شود که آنها تنها برای رأی دادن، آمده بودند، آهنگ با کلمات«سه شنبه دو نوامبررأی بدهید» تمام می شود...امروزه یکی از معیارهای سنجش رفتاردموکراتیک دولتها،نگاه به حوزه هنرومطبوعات می باشد، در حالیکه آنچه مبرهن است، نظامهای توتالیته ودیکتاتورمنش، همیشه با این دو مقوله، ناسازگار بوده اند..

‫داریوش: بوی گندم


آریا آرام نژاد: علی برخیز


امینم: موش